Voorwaarden

Spring naar:
Algemene voorwaarden vakmannen

Algemene voorwaarden opdrachtgever:

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
1.2 Advertentie: een advertentie op de Website waarin een opdracht wordt aangeboden door een Opdrachtgever.
1.3 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
1.4 Dienst: de dienstverlening die door klusjemelden.nl wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Vakmannen in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van klus werkzaamheden.
1.5 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Vakmannen.
1.6 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Vakman met gebruikmaking van de Website.
1.7 Vakman: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op een of meer opdrachten van een Opdrachtgever, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming.
1.8 Website: de website www.klusjemelden.nl


Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen klusjemelden.nl en de Gebruiker.
2.2 klusjemelden.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen klusjemelden.nl en de Gebruiker zijn overeengekomen.
2.4 klusjemelden.nl wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en klusjemelden.nl, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.6 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. klusjemelden.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.


Artikel 3 Dienstverlening
3.1 klusjemelden.nl biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Vakmannen met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van klus werkzaamheden. klusjemelden.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. klusjemelden.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beeindigen.
3.2 klusjemelden.nl heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Advertenties, opdrachten en biedingen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. klusjemelden.nl draagt voor de inhoud van Advertenties, opdrachten en biedingen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt klusjemelden.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Vakmannen, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
3.3 klusjemelden.nl biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert klusjemelden.nl niet:
- dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
- dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
- dat derden niet de Website en/of de systemen van klusjemelden.nl onrechtmatig zullen gebruiken.


Artikel 4 Onderhoud
4.1 klusjemelden.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens klusjemelden.nl ontstaat.


Artikel 5 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
5.1 De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
5.2 Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot Advertenties, opdrachten en biedingen geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruikers is er mee bekend dat de positionering van Advertenties en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
5.3 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van klusjemelden.nl niet zal schaden.
5.4 De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
- materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
- materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
- materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van klusjemelden.nl of derden worden geschonden;
- materiaal dat naar de mening van klusjemelden.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
- materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
- een Advertentie of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
- materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
- het telefoonnummer en/of adres van de Gebruiker.
5.5 klusjemelden.nl behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. klusjemelden.nl behoudt zich tevens het recht voor - doch is daartoe niet verplicht - om Advertenties, opdrachten, biedingen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
5.6 Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Vakman komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Vakman heeft bevestigd. klusjemelden.nl is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Vakman geen partij. klusjemelden.nl kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Vakmannen om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart klusjemelden.nl jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
5.7 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen - maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
5.8 Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als een gebeurtenis, onverminderd het recht van klusjemelden.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.


Artikel 6 Privacy
6.1 klusjemelden.nl verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
6.2 Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van klusjemelden.nl van toepassing.


Artikel 7 Account
7.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van klusjemelden.nl dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
7.2 Een Account wordt pas aangemaakt wanneer klusjemelden.nl de aanvraag tot het plaatsen van een Account schriftelijk heeft aanvaard. klusjemelden.nl is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Advertentie, opdracht, referentie, bieding of andere informatie door de Gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
7.3 Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart klusjemelden.nl voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
7.4 klusjemelden.nl is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.


Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan klusjemelden.nl en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van Advertenties, opdrachten, referenties, biedingen of anderszins.
8.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van klusjemelden.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van klusjemelden.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
8.3 De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart klusjemelden.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op eniige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.


Artikel 9 Uitsluiting
9.1 klusjemelden.nl behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:
- de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
- de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
- de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.


Artikel 10 Overmacht
10.1 klusjemelden.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan klusjemelden.nl gebruikt maakt.


Artikel 11 Aansprakelijkheid klusjemelden.nl
11.1 klusjemelden.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van klusjemelden.nl. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van klusjemelden.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van klusjemelden.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
11.2 De totale aansprakelijkheid van klusjemelden.nl kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van €250,-
11.3 Iedere aansprakelijkheid van klusjemelden.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is klusjemelden.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.


Artikel 12 Verwijzingen
12.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. klusjemelden.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.


Artikel 13 Beveiliging
13.1 klusjemelden.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. klusjemelden.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.


Artikel 14 Melding van Inbreuk
14.1 Advertenties, opdrachten en biedingen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
14.2 Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan klusjemelden.nl melden door middel van het invullen van het contactformulier op de Website. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal klusjemelden.nl de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door klusjemelden.nl gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door klusjemelden.nl worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker klusjemelden.nl voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die klusjemelden.nl lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen - maar niet daartoe beperkt - het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.


Artikel 15 Duur en beeindiging
15.1 Elke overeenkomst tussen klusjemelden.nl en de Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te beeindigen.
15.2 Indien de Gebruiker in staat van faillissement geraakt, surceance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft klusjemelden.nl het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beeindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.


Artikel 16 Geschillen
16.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Winschoten.


Algemene voorwaarden vakmannen.


Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
1.2 Advertentie: een advertentie op de Website waarin een opdracht wordt aangeboden door een Opdrachtgever.
1.3 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
1.4 Dienst: de dienstverlening die door Klusjemelden.nl wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Vakmannen in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van klus werkzaamheden.
1.5 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Vakmannen.
1.6 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Vakman met gebruikmaking van de Website.
1.7 Vakman: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op een of meer opdrachten van een Opdrachtgever, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming.
1.8 Website: de website www.Klusjemelden.nl


Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Klusjemelden.nl en de Vakman.
2.2 Klusjemelden.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of er e-mail tussen Klusjemelden.nl en de Vakman zijn overeengekomen.
2.4 Klusjemelden.nl wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Vakman van de hand.
2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Vakman en Klusjemelden.nl, wordt de Vakman geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.6 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Klusjemelden.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Dienstverlening
3.1 Klusjemelden.nl biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Vakmannen met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Klusjemelden.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. Klusjemelden.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beeindigen.
3.2 Klusjemelden.nl heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Klusjemelden.nl draagt voor de inhoud van Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Klusjemelden.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Vakmannen, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
3.3 Klusjemelden.nl biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Klusjemelden.nl niet: - dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie; - dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en - dat derden niet de Website en/of de systemen van Klusjemelden.nl onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4 Onderhoud
4.1 Klusjemelden.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Klusjemelden.nl ontstaat.

Artikel 5 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
5.1 De Vakman garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Vakman dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten, dat hij zich ter zake van het bieden op Advertenties, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende looptijd van zijn Account.
5.2 Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot de offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft de Vakman toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Vakman is er mee bekend dat de positionering van zijn offerte, aanbiedingen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
5.3 De Vakman is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Klusjemelden.nl niet zal schaden.
5.4 De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst: - materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden; - materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen; - materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Klusjemelden.nl of derden worden geschonden; - materiaal dat naar de mening van Klusjemelden.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen; - materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website; - een Advertentie of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming; - materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
5.5 Klusjemelden.nl behoudt zich het recht voor de door de Vakman opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Klusjemelden.nl behoudt zich tevens het recht voor - doch is daartoe niet verplicht - om Advertenties, opdrachten, referenties, biedingen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Vakman op schadevergoeding.
5.6 Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Vakman komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Vakman heeft bevestigd. Klusjemelden.nl is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Vakman geen partij. Klusjemelden.nl kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Vakmannen om die werkzaamheden uit te voeren. Vakman vrijwaart Klusjemelden.nl jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
5.7 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Vakman worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen - maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
5.8 Indien Vakman in strijd handelt met het in artikel 5.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als een gebeurtenis, onverminderd het recht van Klusjemelden.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Vakman te nemen en/of schadevergoeding te eisen.


Artikel 7 Privacy
6.1 Klusjemelden.nl verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
6.2 Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Klusjemelden.nl van toepassing.


Artikel 7 Account
7.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Klusjemelden.nl dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
7.2 Een Account wordt pas aangemaakt wanneer Klusjemelden.nl de aanvraag tot het plaatsen van een Account schriftelijk heeft aanvaard. Klusjemelden.nl is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Advertentie, opdracht, referentie, bieding of andere informatie door de Vakman te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
7.3 Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Vakman verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Vakman mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Vakman is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Klusjemelden.nl voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
7.4 Klusjemelden.nl is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan Klusjemelden.nl en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd in verband met het plaatsen van Advertenties, opdrachten, referenties, biedingen of anderszins.
8.2 Het is de Vakman niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Klusjemelden.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Vakman niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klusjemelden.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
8.3 De Vakman garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Vakman vrijwaart Klusjemelden.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 9 Uitsluiting
9.1 Klusjemelden.nl behoudt zich het recht voor om Vakman uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien: - de Vakman op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden; - de Vakman inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden; - de Vakman een uitzendbureau danwel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft; - de Vakman een referentie plaatst bij een opdracht die door de Vakman zelf op de Website is geplaatst; - de Vakman in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving. - de Vakman medewerkers van Klusjemelden.nl of Opdrachtgevers onheus bejegend dmv smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.


Artikel 10 Overmacht
10.1 Klusjemelden.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Klusjemelden.nl gebruikt maakt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid Klusjemelden.nl
11.1 Klusjemelden.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Klusjemelden.nl. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Vakman redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Klusjemelden.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Klusjemelden.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
11.2 De totale aansprakelijkheid van Klusjemelden.nl kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van €250,-.
11.3 Iedere aansprakelijkheid van Klusjemelden.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Klusjemelden.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Vakman die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 12 Verwijzingen
12.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Klusjemelden.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 13 Beveiliging
13.1 Klusjemelden.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Klusjemelden.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 14 Melding van Inbreuk
14.1 Advertenties, opdrachten en biedingen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
14.2 Indien een Vakman van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan Klusjemelden.nl melden door middel van het invullen van het contactformulier op de Website. Aan de hand van de door deze Vakman op te geven gegevens zal Klusjemelden.nl de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Klusjemelden.nl gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Klusjemelden.nl worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Vakman Klusjemelden.nl voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Klusjemelden.nl lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen - maar niet daartoe beperkt - het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 15 Duur en beeindiging
15.1 Elke Overeenkomst tussen Klusjemelden.nl en de Vakman wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is gelijk aan de datum van de overeenkomst. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement inclusief instellingen en reacties voor de duur van de initiele periode voortgezet.
15.2 De Overeenkomst kan door de Vakman schriftelijk worden opgezegd telkens tegen het einde van de dan geldende looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand. De Vakman kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier.
15.3 Indien de Vakman in staat van faillissement geraakt, surceance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Klusjemelden.nl het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beeindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Vakman niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Klusjemelden.nl.


Artikel 16 Geschillen
16.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

BIJZONDERE VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN VAKMANNEN


Artikel 20 Tarieven en betalingen
20.1 Alle door Klusjemelden.nl vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
20.2 Klusjemelden.nl is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (een) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
20.3 Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
20.4 Indien de Vakman niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn overeenkomst met Klusjemelden.nl schriftelijk op te zeggen.
20.5 De aan Klusjemelden.nl verschuldigde tarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
20.6 Indien de Vakman na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Klusjemelden.nl de vordering ter incasso uit handen geven. De Vakman is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van EUR 100,- (honderd euro).
20.7 Alle betalingen door de Vakman aan Klusjemelden.nl worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Klusjemelden.nl, ongeacht enige andere aanduiding door de Vakman.
20.8 Enig beroep door de Vakman op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Terug naar boven
E-mail:
Wachtwoord:

Geen account? Registreer!
Wachtwoord vergeten?


banner_tekoop1.jpg
banner_tekoop.jpg
banner_tekoop2.jpg